Algemene voorwaarden

1 Identificatie

Dit document betreft de algemene voorwaarden van LiVi BV (handelsbenaming studiofives), met zetel te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 138/02, KBO/BTW (BE)0770.632.435, RPR Gent, Afdeling Brugge, tel +32(0)493/36.65.22, papers@studiofives.be.

2 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  “De Klant”: iedere ondernemer in de zin van artikel I.1 lid1, 1° WER die met studiofives een overeenkomst sluit of, bij uitbreiding, aan wie studiofives Diensten levert. “Diensten”: alle door studiofives verleende diensten, zoals –maar niet beperkt tot – de bouw van websites, terbeschikkingstelling en hosting van domeinnamen en websites, content creatie en online marketing in de ruime zin.

3 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De rechtsverhouding tussen studiofives en de Klant wordt uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle documenten uitgaande van studiofives zoals offertes, orderbevestigingen en facturen, op alle bestellingen uitgaande van de Klant en op alle overeenkomsten tussen studiofives en de Klant.  De nietigheid of on afdwingbaarheid van één van de clausules van deze voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.  

4 Offertes

Behoudens andersluidende bepaling zijn offertes van studiofives 30 dagen geldig vanaf datum verzending. Alle prijzen vermeld in offertes of andere documenten zijn jaarprijzen en exclusief BTW.

5 Verplichtingen van de klant

De Klant is ertoe gehouden om (1) de facturatie van studiofives stipt te voldoen, (2) zijn volledige medewerking te verlenen en juiste en volledige informatie te verschaffen, opdat studiofives haar verbintenissen correct zou kunnen uitvoeren, (3) een passende IT-beveiliging te voorzien of te laten voorzien door een professioneel IT-bedrijf en (4) sterke, unieke en persoonlijke wachtwoorden te hanteren voor elke toepassing en account (website, social media, mailbox…). Dat laatste geldt eveneens na aanmaak of aanpassing door studiofives van mailboxen, waarbij studiofives een simplistisch wachtwoord instelt, dat door de Klant onmiddellijk dient gewijzigd in een sterk wachtwoord.

6 Termijn

studiofives tracht de overeengekomen Diensten te leveren binnen de 8 weken vanaf de ondertekening van de overeenkomst, op voorwaarde van betaling van de eerste factuur, het plaatsvinden van een briefinggesprek binnen de 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst, en ontvangst van alle nodige info en feedback vanwege de Klant. Aangezien deze leveringstermijn mede afhankelijk is van de Klant, is hij louter indicatief en geenszins bindend. Overschrijding van de leveringstermijn door studiofives kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst door de Klant.

7 Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum per overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt het onbetaalde bedrag op de vervaldag van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 250 EUR en met verwijl interesten berekend aan de interestvoet conform de Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties. In geval van betwisting van een factuur dient de Klant dit protest binnen korte termijn én gemotiveerd per aangetekend schrijven ter kennis te brengen van studiofives.  

8 Imprevisie

Wanneer zich tijdens de looptijd van de overeenkomst uitzonderlijke omstandigheden voordoen, die bij de contractsluiting onvoorzien(baar) waren, maar het contractueel evenwicht ernstig verstoren, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor studiofives buitensporig bezwarend wordt en door de Klant redelijkerwijze niet langer kan worden geëist, zullen partijen te goeder trouw heronderhandelen om bv. een redelijke prijsstijging af tes preken of (als ultimum remedium) de overeenkomst te ontbinden. Indien zij niet tot een vergelijk komen, kan het geschil worden voorgelegd aan de rechter cfr. artikel 5.74 laatste lid BW.  

9 Overmacht

studiofives is niet aansprakelijk voor enige niet-nakoming van de overeenkomst die het gevolg is van een vreemde oorzaak (ruim te interpreteren), die haar niet kan worden toegerekend. Indien de overmachtssituatie tijdelijk is, worden haar verbintenissen tijdelijk geschorst en wordt de nakoming van de correlatieve verbintenis van de Klant eveneens opgeschort. Indien de overmachtssituatie definitief is, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.

10 Schorsing (enac)

studiofives is gerechtigd om tijdelijk de uitvoering van haar verbintenissen te schorsen, indien en zolang de Klant nalaat om zijn eigen verbintenissen na te komen, zoals aanhoudende wanbetaling, het gebrek aan medewerking bij het aanleveren van informatie en/of feedback en bij het inplannen van een bespreking, enz.

11 Ontbinding van de overeenkomst

In geval van wanprestatie door de Klant is studiofives gerechtigd om – na het verzenden van een ingebrekestelling met een laatste remediëringstermijn van 7 dagen – de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden ten laste van de Klant. Als een wanprestatie wordt onder meer beschouwd: (1) de wanbetaling van een bedrag van minstens 1/4de van de prijs van het lopende jaar of (2) het aanhoudend uitblijven van feedback en/of het niet aanleveren van informatie door de Klant. studiofives geeft de Klant kennis van haar ontbindingsbeslissing met opgave van de tekortkomingen die de Klant worden verweten. Zowel de ingebrekestelling als de kennisgeving kunnen per e-mail gebeuren. In geval van ontbinding lastens de Klant is de Klant bijkomend gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 50% van de prijs overeengekomen voor het lopende jaar waarin het feit, dat aanleiding geeft tot de schadevergoeding, heeft plaatsgevonden. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van studiofives op vergoeding van haar bewezen reële schade.

12 Aansprakelijkheid en exoneratie in hoofde van studiofives

Tenzij onverenigbaar met de aard van de verbintenis, betreffen de Diensten van studiofives slechts middelen verbintenissen.
studiofives is gerechtigd om beroep te doen op (al dan niet zelfstandige) hulppersonen, voor wie zij aansprakelijk blijft.
In geval van een vermeende wanprestatie in hoofde van LiViBV zal de Klant studiofives schriftelijk in gebreke stellen met een gedetailleerde vermelding van de vermeende wanprestatie en van de verwachte acties, waarvoor zij een redelijke remediëringstermijn van minstens 30 dagen verleent.
De aansprakelijkheid van studiofives voor welke schade ook in hoofde van de Klant wordt uitgesloten, tenzij deze exoneratie in concreto het contract zou uithollen of er sprake zou zijn van een opzettelijke fout in hoofde van studiofives of haar hulppersonen.  
studiofives is aldus niet aansprakelijk voor (de juistheid van) de content, noch voor eventuele schendingen van rechten van derden (zoals intellectuele eigendomsrechten), zeker niet wanneer deze het gevolg zijn van door de Klant via de met studiofives gedeelde DropBox aangeleverde informatie. Zij is evenmin aansprakelijk voor zware fouten van haar of haar hulppersonen, onbeschikbaarheid van online-services, storingen in het mailverkeer, verlies van gegevens m.i.v. e-mails, gevolgen van cybercriminaliteit (zoals hacking en spam mails), enz.
Haar eventuele gehoudenheid is alleszins beperkt tot rechtstreekse schade (met uitsluiting van onrechtstreekse schade, incidentele schade, gevolgschade, omzetverlies, winstderving, vorderingen van derden, verlies van gegevens, enz.) en tot de prijs die van toepassing is op het jaar waar binnen het aansprakelijkheidsverwekkend feit heeft plaatsgevonden.

13 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Diensten (zoals de ter beschikking gestelde websites/domeinnamen, de content op websites/social media, het professionele beeld-of videomateriaal…) zijn en blijven te allen tijde eigendom van studiofives.

14 Gegevensbescherming

De Klant erkent te weten dat de website een privacyverklaring dient te bevatten, indien er via de website persoonsgegevens verwerkt worden. Voor de opmaak van de privacyverklaring zal de Klant beroep doen op een expert inzake gegevensbescherming, aan wie studiofives op eerste verzoek de technische input zal bezorgen. studiofives is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, de opmaak van een privacyverklaring, noch voor de inhoud van de door de Klant aangeleverde en door studiofives gepubliceerde privacyverklaring. De Klant zal studiofives integraal vrijwaren voor alle schade die zij zou lijden ingevolge inbreuken op de regelgeving inzake gegevensbescherming.

15 Toepasselijk recht en rechtbank

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, onverminderd het recht van studiofives om de Klant te dagvaarden voor een volgens het gemene recht territoriaal bevoegde rechtbank.  

studiofives - digital creative agency